عبارات و اصطلاحات

lllتعاریف

عبارات و اصطلاحات ذیل هنگامی که در قراردادهای فروش گاز طبیعی ،تعرفه ها و مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بکار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت .

lllشرکت :

منظور شرکت ملی گاز ایران  و یا شرکتهای گاز استانی / شهری  است .

lll گاز طبیعی

مخلوطی است از گاز متان و مقدار جزیی ترکیبات دیگر .

lllمتقاضی

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی را از شرکت بنماید .

lllاشتراک

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب و وسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق می شود . 

lllمشترک

عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد .

lllپیمان فروش گاز طبیعی

عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد .

بالای صفحه

lllتامین گاز طبیعی

تامین گاز طبیعی عبارت است از عرضه گاز طبیعی با مشخصات مندرج در پیمان فروش گاز طبیعی در نقطه تحویل اعم از اینکه مشترک از آن استفاده بنماید یا ننماید .

انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف ):

lllمشترک جزء

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار 4/1 پوند بر اینج مربع استفاده و حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 160 متر مکعب باشد .

lllمشترک عمده

به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از 4/1 پوند بر اینچ مربع استفاده و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از 160 متر مکعب باشد .

بالای صفحه

lllانواع مشترک ( از لحاظ نوع مصرف )

مشترکین خانگی

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی برای مصارف گرمایش یا سرمایش واحدهای مسکونی ( مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق و یک آشپزخانه و سرویس متناسب با عرف محل سکونت باشد ) و سایر وسایل و تجهیزات متعارف استاندارد گازسوز خانگی استفاده می نمایند .

مشترکین عمومی

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت مصارف غیرخانگی و غیرصنعتی استفاده می نمایند و در گروه های ذیل تقسیم بندی می شوند :

  • اماکن و تاسیسات دولتی ( عمومی ) شامل اماکن و تاسیسات ادارات ، ارگان ها ، نهادها ، و سازمان های زیر نظر مقام رهبری ، قوای سه گانه ، شهرداری ، نیروهای نظامی و انتظامی .
  • کسب و خدمات ( تجاری) که از گاز طبیعی برای کسب و یا گرمایش محل خدمات استفاده می نمایند و هر نوع مصرفی که با هیچ یک از تعرفه های دیگر تطابق نداشته باشد مشمول این نوع می گردد .

آموزشی

شامل مراکز فرهنگی ، آموزشی و ورزشی دولتی ، غیر دولتی ، تعاونی و خصوصی نظیر کتابخانه ها ، موزه ها ، مهد کودک ها ، کودکستان ها ، مدارس ، اردوگاه های دانش آموزی ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، مدارس و حوزه های علوم دینی ، اماکن مقدسه ذهبی ، مساجد ، حسینیه ها ، باشگاه های ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان و بیمارستان های آموزشی که تایید لازم را از سوی مراجع ذیصلاح ارائه نمایند .

نانوایی ها و گرمابه های سنتی ( ویژه تجاری) که دارای پروانه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند .

مشترک صنعتی 

به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت گرمایش ، و تولید نیرو به منظور تامین احتیاجات صنعتی و یا در فرایند تولید با انجام عملیاتی در دستگاه های خود ماده خام و یا محصولی تمام شده ای تبدیل می کنند و در چهار گروه ذیل معرفی می گردند :

گروه 1 : واحدهای دارای پروانه صنعتی معتبر از مراجع رسمی ذیربط ، واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، دامپروری ، هتل ها و مسافرخانه ها
گروه 2 : پالایشگاه و تلمبه خانه ها ( در مالکیت وزارت نفت ) ، پتروشیمی تولید کود اوره ، سایر پتروشیمی های دولتی
گروه 3 : نیروگاه ها ( در مالکیت وزارت نیرو)
گروه 4 : حمل و نقل ( برای ایستگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده CNG  )

بالای صفحه

lllوسایل اندازه گیری و کنترل

این وسایل عبارتند از کنتور یا کنتورها ، رگولاتورها ، شیرهای قطع سریع و شیرهای اطمینان ، فیلترها و سایر ملحقات و کلیه وسایل مربوطه که به منظور سنجش مقدار گاز مصرفی ، تنظیم و تثبیت فشار گاز مصرفی ، محدودیت و برقراری ایمنی و تمیز نمودن گاز مصرفی بر طبق قرارداد در محل مورد تایید شرکت نصب می شود .

lllایستگاه مشترکین عمده

عبارت است از تاسیسات و وسایل اندازه گیری و کنترل گاز مصرفی مشترک که در مالکیت شرکت می باشد .

lllکنتور

دستگاهی است که به وسیله آن مقدار مصرف گاز اندازه گیری می شود .
ظرفیت ایستگاه

عبارت است از حداکثر مقدار گازی که در شرایط استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور / ایستگاه قابل عبور می باشد .

lllرگولاتور ( فشارشکن )

دستگاهی است که به وسیله آن فشار گاز مصرفی مشترک مطابق قرارداد تنظیم می گردد.

بالای صفحه

lllخطوط انتقال

عبارت است از خطوط لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع ) که گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید .

lllایستگاه های ورودی شهر

عبارت است از محل تاسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه تغذیه از خطوط انتقال . در این ایستگاه ها فشار گاز موجود در خطوط لوله به فشار 17 بار( 250 پوند بر اینچ مربع ) و کمتر کاهش داده می شود تا وارد شبکه تغذیه شود .

lllشبکه تغذیه

شبکه تغذیه عبارت است از کلیه خطوط شهری که گاز طبیعی با فشار 17 بار ( 250 پوند بر اینچ مربع ) را از ایستگاه های ورودی شهری به ایستگاه های داخل شهری هدایت می کند .

lllایستگاه های داخل شهری

عبارت است از محل تاسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی شبکه شهری از شبکه تغذیه . در این ایستگاه ها ، فشار گاز طبیعی از 17 بار ( 250 پوند بر اینچ ) به 4 بار ( 60 پوند بر اینچ ) کاهش داده می شود .

lllشبکه توزیع

عبارت است از لوله های شبکه شهری که گاز طبیعی با فشار 4 بار ( 60 پوند بر اینچ مربع ) را از ایستگاه های داخل شهری به محل های مصرف هدایت می کند .

بالای صفحه

lllفشار استاندارد

فشار استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 01325/1 بار معادل 696/14 پوند براینچ مربع می باشد .

lllفشار گاز تحویلی به مشترک

انواع فشار گاز تحویلی به مشترک با توجه به نوع کنتور/ایستگاه به شرح ذیل می باشد :

  • فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع
  • فشار 60 پوند بر اینچ مربع ( در ایستگاه های اندازه گیری ، فشار از 45 تا 60 پوند بر اینچ مربع متغیر است )
  • فشار 250 پوند بر اینچ مربع ( در ایستگاه های اندازه گیری ، فشار از 150 تا 250 پوند بر اینچ مربع متغیر است )
  • فشار 400 پوند بر اینچ مربع و بیشتر

lllدمای استاندارد

دمای استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 56/15 درجه سانتیگراد معدل 60 درجه فارنهایت می باشد

lllمتر مکعب استاندارد

معادل حجمی از گاز طبیعی است که فضایی معادل یک متر مکعب را در شرایط استاندارد ( از نظر فشار و دما ) اشغال نماید .

lllعلمک

علمک گاز قسمت انتهایی خط انشعاب گاز می باشد که جهت نصب رگولاتور بر روی آن در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد و گاز یک یا چند مشترک را تامین می نماید .

بالای صفحه

lllخط انشعاب

به خط یا خطوطی اطلاق می شود که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا تغذیه و یا شبکه توزیع تا نقطه تحویل گاز تامین می نماید .

lllانشعاب موقت

به نوعی انشعاب اطلاق می شود که در صورت درخواست مشترک بدون دریافت هزینه برقراری انشعاب و با دریافت هزینه های نتعلقه ( کالا و اجرا ) به طور موقت توسط شرکت نصب و تا زمان مورد توافق طرفین یا انصراف و یا درخواست تبدیل آن به انشعاب دائم ، میزان گاز مصرف شده براساس بالاترین نرخ تعرفه که از سوی شرکت تعیین می گردد اخذ خواهد شد .

تبصره : درخصوص واحدهای صنعتی بالاترین تعرفه صنعتی اعمال می گردد .

lllهزینه برقراری انشعاب

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینه های تمام شده تاسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می نماید از مشترک اخذ می گردد .

lllگاز بهاء

عبارت است از بهای یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک تعیین می گردد ( مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی برای مشترکین جزء رقم شماره انداز و برای مشترکین عمده مترمکعب استاندارد می باشد ) .

بالای صفحه

lllآبونمان

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های نگهداری تاسیسات گاز و تامین هزینه های جاری شرکت از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد .

lllقرائت دستگاه اندازه گیری/کنتور

قرائت دستگاه اندازه گیری به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترک در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرکت انجام خواهد شد .

lllدوره مصرف

عبارت از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیری گاز مصرفی مشترک.

lllنقطه تحویل

عبارت است از نقطه ای که تاسیسات مشترک متصل می شود .

lllباز فروش گاز طبیعی

عبارت است از فروش گاز طبیعی توسط مشترک ( مشترکین ) به اشخاص ثالث در محدوده اشتراک واگذار شده براساس مقررات

lllتعرفه های فروش گاز طبیعی

عبارت است از مبالغ گازبها ، براساس مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که جهت مقاطع زمانی خاص تعیین می گردد .

بالای صفحه

مجری سایت : شرکت سیگما