PSB is being developed by Pooya Paridel.

 
l l l تعاريف


عبارات و اصطلاحات ذيل هنگامي كه در قراردادهاي فروش گاز طبيعي ،تعرفه ها و مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي بكار روند معاني و مفاهيم ذيل را خواهند داشت .

lllشركت :

منظور شركت ملي گاز ايران  و يا شركتهاي گاز استاني / شهري  است .

lll گاز طبيعي

مخلوطي است از گاز متان و مقدار جزيي تركيبات ديگر .

lllمتقاضي

عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي استفاده از گاز طبيعي را از شركت بنمايد .

lllاشتراک

عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبيعي که از طريق نصب خط انشعاب و وسايل اندازه گيري لازم طبق مقررات محقق مي شود . 

lllمشترك

عبارت است از شخص حقيقي يا حقوقي كه نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق ضوابط اقدام و شماره اشتراك به وي تخصيص يافته باشد .

lllپيمان فروش گاز طبيعي

عبارت است از قراردادي که في مابين شرکت و متقاضي منعقد و طبق مفاد آن جريان گاز مشترک داير مي گردد .

بالاي صفحه

lllتامين گاز طبيعي

تامين گاز طبيعي عبارت است از عرضه گاز طبيعي با مشخصات مندرج در پيمان فروش گاز طبيعي در نقطه تحويل اعم از اينکه مشترک از آن استفاده بنمايد يا ننمايد .

انواع مشترك (از لحاظ مقدار مصرف ):

lllمشترك جزء

به مشتركي اطلاق ميگردد كه از گاز طبيعي با فشار 4/1 پوند بر اينج مربع استفاده و حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي كمتر يا برابر با 160 متر مكعب باشد .

lllمشترك عمده

به مشتركي اطلاق ميگردد كه از گاز طبيعي با فشار بيش از 4/1 پوند بر اينچ مربع استفاده و يا حداكثر مصرف ساعتي مورد تقاضاي وي بيشتر از 160 متر مكعب باشد .

بالاي صفحه

lllانواع مشترک ( از لحاظ نوع مصرف )

مشترکين خانگي

به مشترکيني اطلاق مي گردد که از گاز طبيعي براي مصارف گرمايش يا سرمايش واحدهاي مسکوني ( مکاني براي زندگي که به تشخيص شرکت حداقل داراي يک اتاق و يک آشپزخانه و سرويس متناسب با عرف محل سکونت باشد ) و ساير وسايل و تجهيزات متعارف استاندارد گازسوز خانگي استفاده مي نمايند .

مشترکين عمومي

به مشترکيني اطلاق مي گردد که از گاز طبيعي جهت مصارف غيرخانگي و غيرصنعتي استفاده مي نمايند و در گروه هاي ذيل تقسيم بندي مي شوند :

  • اماکن و تاسيسات دولتي ( عمومي ) شامل اماکن و تاسيسات ادارات ، ارگان ها ، نهادها ، و سازمان هاي زير نظر مقام رهبري ، قواي سه گانه ، شهرداري ، نيروهاي نظامي و انتظامي .
  • کسب و خدمات ( تجاري) که از گاز طبيعي براي کسب و يا گرمايش محل خدمات استفاده مي نمايند و هر نوع مصرفي که با هيچ يک از تعرفه هاي ديگر تطابق نداشته باشد مشمول اين نوع مي گردد .

آموزشي

شامل مراکز فرهنگي ، آموزشي و ورزشي دولتي ، غير دولتي ، تعاوني و خصوصي نظير کتابخانه ها ، موزه ها ، مهد کودک ها ، کودکستان ها ، مدارس ، اردوگاه هاي دانش آموزي ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش فني و حرفه اي ، مدارس و حوزه هاي علوم ديني ، اماکن مقدسه ذهبي ، مساجد ، حسينيه ها ، باشگاه هاي ورزشي و مراکز شبانه روزي نگهداري معلولان و بيمارستان هاي آموزشي که تاييد لازم را از سوي مراجع ذيصلاح ارائه نمايند .

نانوايي ها و گرمابه هاي سنتي ( ويژه تجاري) که داراي پروانه معتبر از مراجع ذيصلاح باشند .

مشترک صنعتي 

به مشترکيني اطلاق مي گردد که از گاز طبيعي جهت گرمايش ، و توليد نيرو به منظور تامين احتياجات صنعتي و يا در فرايند توليد با انجام عملياتي در دستگاه هاي خود ماده خام و يا محصولي تمام شده اي تبديل مي کنند و در چهار گروه ذيل معرفي مي گردند :

گروه 1 : واحدهاي داراي پروانه صنعتي معتبر از مراجع رسمي ذيربط ، واحدهاي صنعتي ، کشاورزي ، دامپروري ، هتل ها و مسافرخانه ها
گروه 2 : پالايشگاه و تلمبه خانه ها ( در مالکيت وزارت نفت ) ، پتروشيمي توليد کود اوره ، ساير پتروشيمي هاي دولتي
گروه 3 : نيروگاه ها ( در مالکيت وزارت نيرو)
گروه 4 : حمل و نقل ( براي ايستگاه هاي سوخت گيري گاز طبيعي فشرده CNG  )

بالاي صفحه

lllوسايل اندازه گيري و کنترل

اين وسايل عبارتند از کنتور يا کنتورها ، رگولاتورها ، شيرهاي قطع سريع و شيرهاي اطمينان ، فيلترها و ساير ملحقات و کليه وسايل مربوطه که به منظور سنجش مقدار گاز مصرفي ، تنظيم و تثبيت فشار گاز مصرفي ، محدوديت و برقراري ايمني و تميز نمودن گاز مصرفي بر طبق قرارداد در محل مورد تاييد شرکت نصب مي شود .

lllايستگاه مشترکين عمده

عبارت است از تاسيسات و وسايل اندازه گيري و کنترل گاز مصرفي مشترک که در مالکيت شرکت مي باشد .

lllکنتور

دستگاهي است که به وسيله آن مقدار مصرف گاز اندازه گيري مي شود .
ظرفيت ايستگاه

عبارت است از حداکثر مقدار گازي که در شرايط استاندارد در مدت يک ساعت از کنتور / ايستگاه قابل عبور مي باشد .

lllرگولاتور ( فشارشکن )

دستگاهي است که به وسيله آن فشار گاز مصرفي مشترک مطابق قرارداد تنظيم مي گردد.

بالاي صفحه

lllخطوط انتقال

عبارت است از خطوط لوله اصلي گاز با فشار بيشتر از 17 بار (250 پوند بر اينچ مربع ) که گاز مورد نياز مصرف کنندگان را از منابع اصلي گاز منتقل مي نمايد .

lllايستگاه هاي ورودي شهر

عبارت است از محل تاسيسات و نصب وسايل اندازه گيري و کنترل گاز طبيعي ورودي شبکه تغذيه از خطوط انتقال . در اين ايستگاه ها فشار گاز موجود در خطوط لوله به فشار 17 بار( 250 پوند بر اينچ مربع ) و کمتر کاهش داده مي شود تا وارد شبکه تغذيه شود .

lllشبکه تغذيه

شبکه تغذيه عبارت است از کليه خطوط شهري که گاز طبيعي با فشار 17 بار ( 250 پوند بر اينچ مربع ) را از ايستگاه هاي ورودي شهري به ايستگاه هاي داخل شهري هدايت مي کند .

lllايستگاه هاي داخل شهري

عبارت است از محل تاسيسات و نصب وسايل اندازه گيري و کنترل گاز طبيعي شبکه شهري از شبکه تغذيه . در اين ايستگاه ها ، فشار گاز طبيعي از 17 بار ( 250 پوند بر اينچ ) به 4 بار ( 60 پوند بر اينچ ) کاهش داده مي شود .

lllشبکه توزيع

عبارت است از لوله هاي شبکه شهري که گاز طبيعي با فشار 4 بار ( 60 پوند بر اينچ مربع ) را از ايستگاه هاي داخل شهري به محل هاي مصرف هدايت مي کند .

بالاي صفحه

lllفشار استاندارد

فشار استاندارد در شرايط استاندارد گاز طبيعي برابر 01325/1 بار معادل 696/14 پوند براينچ مربع مي باشد .

lllفشار گاز تحويلي به مشترک

انواع فشار گاز تحويلي به مشترک با توجه به نوع کنتور/ايستگاه به شرح ذيل مي باشد :

  • فشار 4/1 پوند بر اينچ مربع
  • فشار 60 پوند بر اينچ مربع ( در ايستگاه هاي اندازه گيري ، فشار از 45 تا 60 پوند بر اينچ مربع متغير است )
  • فشار 250 پوند بر اينچ مربع ( در ايستگاه هاي اندازه گيري ، فشار از 150 تا 250 پوند بر اينچ مربع متغير است )
  • فشار 400 پوند بر اينچ مربع و بيشتر

lllدماي استاندارد

دماي استاندارد در شرايط استاندارد گاز طبيعي برابر 56/15 درجه سانتيگراد معدل 60 درجه فارنهايت مي باشد

lllمتر مکعب استاندارد

معادل حجمي از گاز طبيعي است که فضايي معادل يک متر مکعب را در شرايط استاندارد ( از نظر فشار و دما ) اشغال نمايد .

lllعلمک

علمک گاز قسمت انتهايي خط انشعاب گاز مي باشد که جهت نصب رگولاتور بر روي آن در مجاورت و متکي به ملک مصرف کننده قرار مي گيرد و گاز يک يا چند مشترک را تامين مي نمايد .

بالاي صفحه

lllخط انشعاب

به خط يا خطوطي اطلاق مي شود که گاز مصرف کنندگان را از طريق خطوط انتقال يا تغذيه و يا شبکه توزيع تا نقطه تحويل گاز تامين مي نمايد .

lllانشعاب موقت

به نوعي انشعاب اطلاق مي شود که در صورت درخواست مشترک بدون دريافت هزينه برقراري انشعاب و با دريافت هزينه هاي نتعلقه ( کالا و اجرا ) به طور موقت توسط شرکت نصب و تا زمان مورد توافق طرفين يا انصراف و يا درخواست تبديل آن به انشعاب دائم ، ميزان گاز مصرف شده براساس بالاترين نرخ تعرفه که از سوي شرکت تعيين مي گردد اخذ خواهد شد .

تبصره : درخصوص واحدهاي صنعتي بالاترين تعرفه صنعتي اعمال مي گردد .

lllهزينه برقراري انشعاب

مبلغي است که به تناسب ظرفيت کنتور/ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراک گاز طبيعي و تامين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تاسيساتي که خطوط انتقال و خطوط تغذيه و شبکه توزيع را به تاسيسات مشترک متصل مي نمايد از مشترک اخذ مي گردد .

lllگاز بهاء

عبارت است از بهاي يک متر مکعب استاندارد گاز طبيعي که متناسب با نوع مصرف مشترک تعيين مي گردد ( مبناي محاسبه ميزان مصرف گاز طبيعي براي مشترکين جزء رقم شماره انداز و براي مشترکين عمده مترمکعب استاندارد مي باشد ) .

بالاي صفحه

lllآبونمان

عبارت است از مبلغي که ماهيانه به تناسب ظرفيت کنتور/ايستگاه اندازه گيري براي جبران هزينه هاي نگهداري تاسيسات گاز و تامين هزينه هاي جاري شرکت از مشترکين جزء و عمده اخذ مي گردد .

lllقرائت دستگاه اندازه گيري/کنتور

قرائت دستگاه اندازه گيري به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترک در فواصل زماني تعيين شده توسط شرکت انجام خواهد شد .

lllدوره مصرف

عبارت از فاصله زماني دو قرائت متوالي دستگاه اندازه گيري گاز مصرفي مشترک.

lllنقطه تحويل

عبارت است از نقطه اي که تاسيسات مشترک متصل مي شود .

lllباز فروش گاز طبيعي

عبارت است از فروش گاز طبيعي توسط مشترک ( مشترکين ) به اشخاص ثالث در محدوده اشتراک واگذار شده براساس مقررات

lllتعرفه هاي فروش گاز طبيعي

عبارت است از مبالغ گازبها ، براساس مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي که جهت مقاطع زماني خاص تعيين مي گردد .

بالاي صفحه

 

تعداد بينندگان سايت  : 802,375
Copyright © 2006.Tehran Province Gas Company. All rights reserved